ผู้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางรายเข้าลักษณะที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่ได้มีบทบัญญัติยกเว้นภาษีให้ คือ

 1. บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ การยกเว้นเช่นนี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศว่าจะยกเว้นให้แก่ใครบ้าง
 2. บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้หรือจะได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลไทยได้ทำสัญญากับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้มีการเก็บภาษีซ้อนแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหนึ่ง แต่มีเงินได้หรือทรัพย์สินอยู่ในประเภทหนึ่ง ถ้ามิได้มีสัญญาดังกล่าว บุคคลนั้นอาจต้องเสียภาษีอากรให้แก่ประเทศทั้งสองโดยเต็มอัตรา อันป็นภาระหนักเกินไปจึงสมควรที่จะบรรเทาภาระภาษีให้เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 3. มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศล
 4. การยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 5. ยกเว้นเงินได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายส่งเสริมการลงทุนดังนี้
  ก. ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนดระหว่าง 3-8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รายได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนประกอบกิจการอย่างอื่น นอกเหนือไปจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องจัดทำบัญชีแยกกันแล้วคำนวณกำไรสุทธิของแต่ละกิจการ ถ้ารายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งแล้ว และไม่มีหลักเกณฑ์อื่นที่จะเฉลี่ยรายจ่ายนั้นได้เป็นการเหมาะสมแล้ว ก็ให้คิดตามส่วนเฉลี่ยของรายได้แต่ละกิจการ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวให้บริษัทไปตกลงกับเจ้าพนักงานประเมินก่อน

  ข. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเงินจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้
  1) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมตามสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
  2) เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 6. ยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 7. ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 8. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
 9. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินรางวัลสลากบำรุงมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลาก
 10. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินรางวัลและเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากกินแบ่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18
 11. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินรางวัลสลากการกุศลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลาก ทั้งนี้สำหรับสลากงวดที่ออกรางวัลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
 12. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินรางวัลสลากบำรุงมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลาก ทั้งนี้สำหรับสลากสามงวดแรกที่ออกรางวัลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2538
 13. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่คำนวณได้จากการโอนทรัพย์สิน การรับโอนทรัพย์สิน และเงินปันผลซึ่งเกิดจากการแยกกิจการประกันชีวิต กิจการประกันวินาศภัยออกจากกัน
 14. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา และที่ได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันและสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล