สมัครงาน

บริษัท เคเอ็นที กรุ๊ป การบัญชี จำกัด สำนักงานฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรกับหลากหลายประเภทธุรกิจ ท่านจะได้รับความรู้ ในบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น มีความร่วมมือกันเป็นทีม สำนักงานฯให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในการทำงาน, การพัฒนาความรู้ ของบุคลากร มีการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี จบ ปวช
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานบริการ
 • รักการทำงานเป็นทีม
 • มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ,พนักงานวิ่งเอกสาร และ รวมทั้งรับนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ
 • มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ขอบเขตงาน

 • คีย์ข้อมูลบัญชีลงระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านธุรการ

เอกสารการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานฯ โดยติดต่อแผนกบุคคล หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะจัดสอบข้อเขียน และนัดสัมภาษณ์ต่อไป