บริการ รับทำบัญชี

บริษัท เคเอ็นที กรุ๊ป การบัญชี จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้บริการ รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและให้คำปรึกษา ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้าส่งออก ฯลฯ เราบริการแบบมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีอากรกว่า 25 ปี บริการที่ทำได้แก่

1. ให้บริการในการจัดทำ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม

  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ให้บริการทำบัญชี โดยบันทึกบัญชีตามประเภทธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้รับการรับรอง
    จากกรมสรรพากรและจัดทำพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • จัดทำและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ภ.พ.36, ภ.ธ.40 เป็นต้น
  • จัดทำเงินสมทบประกันสังคม พร้อมทั้งนำส่งสำนักงานประกันสังคม

2. ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง

3. บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี สำนักงานบัญชีเรามีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้ โดยจะมีพนักงานเข้าไปรับ-ส่งเอกสาร

หมายเหตุ : ค่าบริการจัดทำบัญชีต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและประเภทของธุรกิจ
ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้