การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีดังนี้

  1. ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
  2. ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับการเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร

  1. เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ
    ก. ที่ว่าการอำเภอเขตท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
    ข. ธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่ยื่นแบบ
  2. เขตจังหวัดอื่น
    ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่