บริการ รับวางแผนภาษี

สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีการดำเนินธุรกิจและยังไม่เข้าใจระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือการปฎิบัติด้านภาษีที่ถูกต้อง เพื่อให้ การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านภาษี ช่วยวางแผนภาษี เพื่อความเข้าใจด้านภาษีและเป็นการปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภาษีอากร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดข้อผิดพลาด

บริการที่ได้รับเมื่อใช้บริการวางแผนภาษีกับเรา

  1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักมาตราฐานการบัญชี
  2. ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สรรพากรกำหนด

การเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ เราควรมีการวางแผนภาษีเพื่อให้ การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด เราพร้อมให้คำแนะนำ ในการวางแผนเสียภาษีแก่ลูกค้าทุกท่าน