บริการ รับวางระบบบัญชี

ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งเพื่อจะได้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การดำเนินงานของกิจการได้

บริษัทพร้อมให้คำแนะนำวางระบบบัญชีและภาษีอากร ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจและให้คำแนะนำแก้ไข เพื่อให้เป็นระบบที่ดีที่สุด

การวางระบบที่ดีได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้วางระบบ เพื่อจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในการวางระบบ และสามารถปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : หากท่านต้องการคำแนะนำในเรื่องของระบบบัญชี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน