ประเด็นที่ 2 ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
  2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบการที่ขายพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่มีการแปรรูป หรือการสีข้าว เป็นต้น ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางประเภทสามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ การประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ คือ

  1. ผู้ประกอบกิจการ ขายพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
  2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีและมีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
  3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน
  4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแยกเป็นประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

1. การขายสินค้า
1.1 การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
1.2 การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าส่วนใดที่ยังมีสภาพเดิมและไม่ทำเป็นอุตสาหกรรม
1.3 การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
1.4 การขายปุ๋ย
1.5 การขายปลาป่น อาหารสัตว์
1.6 การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชและสัตว์
1.7 การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
1.8 การขายสินค้าของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
1.9 การขายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
1.10 การขายบุหรี่เฉพาะที่ผลิตโดยองค์การของรัฐบาล และผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว
1.11 การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาลและสลากบำรุงกาชาดไทย
1.12 การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาลเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้
1.13 การบริจาคสินค้าให้แก่
ก. สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
ข. องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากใน ก. ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2. การให้บริการ
2.1 การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
2.2 การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์และสาขาดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์
2.3 การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น
2.4 การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2.5 การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มิใช่ทางธุรกิจ
2.6 การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
2.7 การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
2.8 การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
2.9 การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ
2.10 การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
2.11 การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศเฉพาะทางบก
2.12 การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
2.13 การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่เป็นการพาณิชย์หรือหารายได้
2.14 การให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
2.15 การให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น
2.16 การให้บริการสีข้าว
2.17 การขนส่งระหว่างประเทศโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้น ยกเว้นภาษีทางอ้อมให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามหลักถ้อยที ถ้อยปฏิบัติ
2.18 การให้บริการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศทั้งนี้เฉพาะส่วนที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดบริการดังกล่าว
2.19 การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนด

3. การนำเข้า
3.1 การนำเข้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชและสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
3.2 การนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าบางประเภท