Author Archives: land_admain

ประเด็นที่ 2 ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบการที่ขายพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่มีการแปรรูป หรือการสีข้าว เป็นต้น[อ่านเพิ่มเติม]

ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อกรมสรรพากรได้นำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาใช้แทนระบบภาษีการค้าเพื่อเป็นการขจัดระบบภาษีซ้ำซ้อนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 ธุรกิจต่างๆก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายภาษีอากรคำสั่งกรมสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ตลอดจนกฎหมายลูกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้มีการประกาศนำออกมาใช้และมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางฉบับอีกด้วย นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนถึงปัจจุบัน สภาพปัญหาของการจัดทำบัญชีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาใช้ในการประกอบกิจการยังมีอุปสรรคที่ผู้ประกอบการและผู้จัดทำบัญชียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มและได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรที่ได้กำหนดไว้ อาจสืบเนื่องจากความเข้าใจตัวบทกฎหมายบางฉบับที่คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด แนวทางในการแก้ไขปัญหาของภาษีมูลค่าเพิ่มสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ[อ่านเพิ่มเติม]