Author Archives: land_admain

ประเด็นที่ 9 ภาษีซื้อต้องห้าม

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีซื้อที่ต้องห้ามนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีซื้ออื่นที่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 17 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ภาษีซื้อดังกล่าวก็คือ “ภาษีซื้อต้องห้าม” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.[อ่านเพิ่มเติม]