แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 58 ได้กำหนดแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับนำส่งภาษีเป็นรายเดือนมี 5 แบบ ได้แก่

แบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเหน็จ ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.2 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) (4) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่าสิทธิ ซอฟต์แวร์ ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างทำของ การให้บริการ ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.53 ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

แบบ ภ.ง.ด.54 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายใช้ยื่นแสดงรายการและนำส่งภาษีกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากหรือในประเทศไทย และมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า1 ราย หรือจ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 แยกเป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย

2. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วมี 4 แบบ ได้แก่

แบบ ภ.ง.ด.1 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (1) ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.2 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ

แบบ ภ.ง.ด.3 ก แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ใช้สำหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การรับจ้างทำของ การให้บริการ ฯลฯ เฉพาะผู้จ่ายเงินที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาล

แบบยื่นรายการดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้แบบยื่นรายการตามที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น สำหรับใบต่อแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้แก่ “ใบต่อ” ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบสามารถใช้แบบพิมพ์ใบต่อที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดในใบต่อเหมือนกับที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์แทนแบบพิมพ์ใบต่อที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร