วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมีดังนี้

1. การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง

โดยทั่วไปผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของนิติบุคคลและวิธีการคำนวณเสียภาษี

2. การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย

ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในบางกรณีต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งรัฐบาลโดยภาษีที่หักไว้นั้นให้ถือเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามปกติ

3. การเสียภาษีโดยการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้คำนวณและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกตรวจสอบและประเมินเงินภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน สามารถประเมินได้จากการตรวจสอบและประเมินโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบ นอกจากนี้ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานอาจประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการก็ได้

ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลควรจะเลือกวิธีการยื่นเสียภาษีโดยการประเมินตนเอง กล่าวคือ ควรจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ 51 ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในกรณีที่กิจการถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายก็จะนำไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากกิจการขาดทุนก็ขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสด