กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการนำส่งภาษี

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 ให้ใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินหรือจำหน่ายเงินกำไรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป ดังนั้นตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หักไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน 7 วันนับแต่วันที่จ่ายเงินไม่ว่าจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่ มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรนำส่งภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน 7 วันนับแต่วันที่จำหน่ายเงินกำไร มาตรา 83/5 และ 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ทอดตลาด ซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้กับผู้ประกอบการบางประเภท ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนมีหน้าที่ต้องนำส่งไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน 7 วัน และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียภายใน 30 วันนับแต่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยที่การจ่ายเงินได้พึงประเมินบางประเภท การจำหน่ายเงินกำไร การขายทอดตลาด การจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือค่าบริการ และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการดังกล่าว ในเดือนหนึ่งๆอาจมีหลายครั้ง ย่อมเป็นภาระและไม่สะดวกแก่ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงสมควรขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้หรือการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการสำหรับกรณีดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงให้ยกเลิก

1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการลงวันที่ 21 มกราคม 2535

2) บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนี้

ตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
1) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา 52 และมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องหักตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 (1) (2) (3) และ (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไร

3) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา 83/5 และมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการ แล้วแต่กรณี

4) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.2 หรือ ภ.ง.ด.3 แล้วแต่กรณี แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

1.1 แบบ ภ.ง.ด.1 กรณีต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.1 ให้ยื่นรายการพร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

1.2 แบบ ภ.ง.ด.2 กรณีที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.2 ให้ยื่นรายการพร้อมกับนำเงินส่งภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานให้ยื่นรายการพร้อมกับนำเงินภาษีส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

1.3 แบบ ภ.ง.ด.3 กรณีต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.3 ให้ยื่นรายการพร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

1.4 แบบ ภ.ง.ด.53 กรณีต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.53 ให้ยื่นรายการแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

1.5 แบบ ภ.ง.ด.54 กรณีที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.54 ให้ยื่นรายการพร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายในเวลาดังนี้

ก. กรณีหักภาษีจากเงินพึงประเมินที่จ่าย ให้ยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.54 แสดงรายการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

ข. กรณีจำหน่ายเงินกำไร ให้ยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.54 แสดงรายการจำหน่ายเงินกำไร พร้อมกับนำเงินภาษีส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไร