KNT GROUP ACCOUNTING
บริการอย่างมืออาชีพ : บริการรับทำบัญชี | บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล | บริการรับวางระบบบัญชี | บริการรับวางแผนภาษี
KNT GROUP ACCOUNTING K N T GROUP ACCOUNTING

650 , 648 โครงการธนบุรีคอมเพล็กซ์ ซ.พระราม 2 (60) ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กทม. 10150 TEL.089-920-3467 (ติดต่อคุณเทพธิดา (คุณหญิง) , 089-822-7515 (คุณวุฒิ)

TEL.0-2417-1768-69 FAX. 0-2417-1770
WWW.Kntaccounting.com , Email. Kntgroup@hotmail.com , kntgroup@gmail.com
Account
kntaccounting.com KNTACCOUNTING KNTACCOUNTING KNTACCOUNTINGสำนักงานฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรกับหลากหลายประเภทธุรกิจ
ท่านจะได้รับความรู้ ในบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น มีความร่วมมือกันเป็นทีม
สำนักงานฯให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในการทำงาน, การพัฒนาความรู้
ของบุคลากร มีการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกสำนักงานฯ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ*************************************************************************************************************

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

อัตรา 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
จบ ปวช - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

*************************************************************************************************************

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ,พนักงานวิ่งเอกสาร
และ รวมทั้งรับนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี

อัตรา 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
จบการศึกษาปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ขอบเขตงาน

คีย์ข้อมูลบัญชีลงระบบคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนต่างๆ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านธุรการ


*************************************************************************************************************

 

 

เอกสารการสมัครงาน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


วิธีสมัครงาน


สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานฯ โดยติดต่อแผนกบุคคล
หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะจัดสอบข้อเขียน และนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

 

KNT GROUP ACCOUNTING
© 2011 Create by www.KNTaccounting.com . All rights reserved.